Důležitá výzva komise Neurofyziologické společnosti pro funkční odbornost EEG

Důležitá výzva komise Neurofyziologické společnosti pro funkční odbornost EEG

Určená všem, kdo popisují EEG!

Blíže viz odkaz: www.neurofyziologie.cz/foEEG.html

Komise pro funkční odbornost v EEG stanovila pro přechodné období následující postup:

  • Držitelé funkční odbornosti v EEG vyplní Žádost o zařazení do databáze ČSKN a pošlou ji do 31. 12. 2014 spolu s kopií certifikátu vydaného ČSKN komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na adresu: MUDr. Jana Zárubová, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
  • Absolventi kurzů EEG ukončených zkouškou, kteří nejsou držiteli funkční odbornosti, vyplní Žádost o udělení funkční odbornosti, připojí kopii dokladu o absolvování kurzu a zaplatí administrativní poplatek 150,-Kč na účet ČSKN u ČLS JEP, č.ú. 500617613/0300, VS 20054 a ve zprávě pro příjemce uvedou své příjmení a datum narození. Podklady zašlou do 31. 12. 2014 komisi elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo v listinné podobě na výše uvedenou adresu.
    Po schválení komisí jim bude vystaven a zaslán certifikát o udělení funkční odbornosti.
  • Absolventi kurzů EEG neukončených zkouškou se mohou přihlásit ke zkoušce elektronicky (eeg@neurofyziologie.cz) nebo na výše uvedené adrese.