O společnosti

Společnost dětské neurologie ČLS JEP je odbornou společností sdružující především dětské neurology v České republice. Je však otevřena i dalším odborníkům podílejícím se na péči o dětské pacienty s nemocemi centrálního a periferního nervového systému, např. z řad středního zdravotního personálu, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, členů pacientských organizací apod. Posláním společnosti je rozvíjet obor dětská neurologie a zlepšovat tak péči o děti s neurologickými a neurovývojovými nemocemi. Aktuální počet členů společnosti je 160.

Mezi nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku patří epilepsie a další záchvatová onemocnění, bolesti hlavy, vertebrogenní obtíže, úrazy centrální i periferní nervové soustavy a jejich následky, mentální retardace a poruchy psychomotorického vývoje, dětská mozková obrna a další neurovývojová onemocnění, nervosvalové choroby, zánětlivá onemocnění centrální a periferní nervové soustavy včetně demyelinizačních onemocnění, poruchy spánku, neurogenetické, neurometabolické a neurokutánní choroby. Řada onemocnění je diagnostikována a léčena v rámci mezioborové spolupráce (neurochirurgie, neuroonkologie, neurogenetika, neuropsychologie, apod.).

Zajišťujeme péči o nemocné děti od narození do 18 let věku, výjimečně i o starší pacienty. V rámci specializovaných center (např. Center pro epilepsie a v rámci epileptochirurgického programu) poskytují některá pracoviště i péči o pacienty ze zahraničí.

Organizace péče o pacienty

Péči o děti s nemocemi centrální a periferní nervové soustavy lze rozčlenit na ambulantní a lůžkovou část.

Ambulantní péči zajišťuje síť dětských neurologů působících jak v rámci soukromých lékařských praxí, tak v rámci nemocničních zařízení. Všeobecné a specializované ambulance pak provozují i jednotlivá lůžková pracoviště dětské neurologie. Kontakty na obvodní dětské neurology lze dohledat na těchto www stránkách.

Péči o hospitalizované pacienty pak zajišťují jednak samostatná klinická pracoviště dětské neurologie a dále pak dětská neurologická oddělení, působící v rámci neurologických a pediatrických klinik. Dětské lůžkové oddělení aktuálně funguje v rámci Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a při Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Nejvyšší stupeň péče představují kliniky dětské neurologie. Vyjma péče o regionální ambulantní a lůžkové pacienty nabízejí pacientům, dětským neurologům i odborníkům z dalších oborů vysoce specializovanou konzultační a konziliární činnost. Jako univerzitní pracoviště se pak věnují i výukové a výzkumné činnosti. Aktuálně se jedná o kliniky dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol v Praze, IPVZ a FTN v Praze, LF MU a FN Brno a FN Ostrava.

Kontakty na lůžková oddělení dětské neurologie lze dohledat na těchto www.

Obor a odborná příprava

Dětská neurologie je základním oborem specializačního vzdělávání, opravňujícím k výkonu lékařské praxe na všech úsecích péče o dětské pacienty s neurologickými onemocněními.

Všechny potřebné informace o předatestační přípravě v oboru dětská neurologie najdete zde: http://www.detskaneurologie.cz/predatestacni-vzdelani.