Čestní členové společnosti

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.

Narozena 25.3.1943, studium na 1. LF UK ukončila v r. 1967. Po promoci nastoupila na neurologické oddělení nemocnice v Kladně, kde se setkala s MUDr. Jiřím Dolanským, který ji získal pro obor dětské neurologie. V r. 1971 úspěšně složila atestaci I. stupně z neurologie a v r. 1974 nástavbovou atestaci z dětské neurologie. Od r. 1969 pracovala na dětském oddělení Hennerovy neurologické kliniky na 1.LF UK a VFN, v letech 1998-2006 i jako vedoucí lékař tohoto oddělení. Od r. 2007 byla vedoucím lékařem Centra pro nervosvalová onemocnění na této klinice. Kromě toho dlouhodobě pracovala i v ÚSP pro mentálně postižené děti a mládež hl.m.Prahy (Praha 4-Krč).

V r. 1984 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Prognóza dětské epilepsie“ a v r. 1990 po obhajobě habilitační práce byla jmenována docentkou pro obor neurologie. Publikovala 85 původních prací ve vědeckých časopisech, řadu kapitol do kolektivních skript a učebnic a 2 monografie. Byla řešitelkou či spoluředitelkou 6 výzkumných projektů zaměřených především na problematiku dětské neurologie a nervosvalových onemocnění.

I přes své zdravotní postižení velmi obětavě pečovala po celý život o dětské pacienty, byla milována jejich rodiči a úzce spolupracovala s pacientskými sdruženími. Pracovala jako odborný poradce Asociace muskulárních dystrofiků, byla odborným zástupcem Asociace polio v ČR i v mezinárodní asociaci post-polio-network. Angažovala se v občanském sdružení Homini, které poskytuje sociálně zdravotní služby osobám těžce handicapovaným a dlouhodobě spolupracovala i se Svazem invalidů, Společností „E“ a Nadací dětský mozek.

Členem České společnosti dětské neurologie byla docentka Havlová od r. 1982, řadu let byla členem výboru a zastávala funkci pokladníka. Proto jí bylo v r. 2008 ČLS JEP na návrh České společnosti dětské neurologie uděleno čestné členství této společnosti.

MUDr. Josef Lichý CSc.

MUDr. Josef Lichý CSc. se narodil dne 17.5.1924 v Novém Městě nad Metují. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoval v roce 1950. Z neurologie atestoval v roce 1955, atestaci z dětské neurologie složil v roce 1958. Jméno doktora Lichého je neodmyslitelně spojeno se vznikem a rozvojem oboru dětská neurologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Stál již u zrodu oboru v tehdejším Československu v roce 1957, o rok později pak jako jeden z prvních z dětské neurologie atestoval. Od konce 50. a začátku 60. let minulého století se soustavně věnoval péči o děti s neurologickými chorobami. Od roku 1961 pracoval jako ordinář a konziliární lékař Neurologické kliniky FN Hradec Králové pro celý Královehradecký kraj. Založil poradnu pro dětskou mozkovou obrnu a pro záchvatová onemocnění. Úzce spolupracoval s ostatními dětskými obory ve FN Hradec Králové, především s dětskou klinikou, rehabilitací a neurochirurgií. V roce 1973 přešel na Dětskou kliniku FN Hradec Králové, nadále ve funkci krajského odborníka pro obor dětská neurologie. Od 70. let minulého století, kdy se ustanovila nová koncepce oboru dětské neurologie dle tehdejších směrnic Ministerstva zdravotnictví (tj. jako nástavbová specializace) začal budovat síť dětských neurologů v Královéhradeckém kraji. S úkolem vychovat a zaškolit dětské neurology pro jednotlivé okresy se vypořádal velice úspěšně: Jednalo se celkem 20 lékařů z řad mladých neurologů a pediatrů; řada z nich je stále aktivních.

MUDr. Michael Šíp

MUDr. Michael Šíp se narodil dne 27.11.1940 v Praze. Vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy, promoval v roce 1963. Atestaci z dětské neurologie absolvoval v roce 1971. O jeho odborný růst se zasloužili profesor Ivan Lesný, docent Vladimír Vlach, primář Jiří Dolanský a primář Jan Hadač. Doktor Šíp pracoval od roku 1963 až do roku 2013 v liberecké nemocnici na dětském oddělení, zpočátku jako sekundární lékař, později jako dětský neurolog a zástupce primáře. Rozvíjel i neurointenzivní péči, byl vedoucím lékařem JIP. Patřil k zakladatelům a průkopníkům dětské neurologie na Liberecku. Během padesáti let své praxe měl vliv na celou řadu pediatrů a prošlo mu "rukama" tisíce dětí. Prakticky celou uvedenou dobu pracoval ve své ambulanci pro okresy Liberec, Česká Lípa a Jablonec n. Nisou jako dětský neurolog. Pravidelně přednášel na řadě seminářů a kongresů pro dětské neurology, pediatry, neonatology a intenzivisty. Organizoval jedny z prvních Dnů dětské neurologie v Liberci. Měl i odborný patronát nad Jedličkovým ústavem v Liberci. Své neocenitelné zkušenosti dokázal předat i dalším generacím dětských neurologů, když si vychoval své nástupce jak v Liberci (primáře Martina Kuchaře), tak v Jablonci n. Nisou (doktora Petra Matka).

MUDr. Miroslav Bejšovec

Primář MUDr. Miroslav Bejšovec se narodil 12. února 1925 v Dymokurech, maturoval na gymnáziu v Nymburce, promoval v roce 1951 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. S manželkou Jitkou má dvě děti, syn je anesteziologem, dcera neuroložkou. Doktor Bejšovec patřil mezi první absolventy atestační zkoušky z dětské neurologie zavedené v roce 1958. Kromě několikaleté nedobrovolné vojenské lékařské služby strávil celý profesní život na Neurologickém oddělení v Ústí nad Labem a hrdě se hlásí mezi žáky známého primáře Ponči. Mnoho let byl krajským ordinářem/primářem dětské neurologie a podílel se na odborné výchově řady dětských neurologů, mimo jiné i  MUDr. Šípa,  MUDr. Lazarové, MUDr. Koumarové a profesora Komárka. Všemi svými žáky je stále milován a ctěn. Publikoval desítky odborných prací a světově se proslavil dodnes citovanou publikací o časné diagnóze a záchraně dítěte narozeného s pyridoxinovou  dependencí (Bejsovec M, Kulenda Z, Ponca E. Familial intrauterine convulsions in pyridoxine dependency. Archives of disease in childhood, 1967). Kromě problematiky pyridoxinové dependence se zabýval především migrenózními a epileptickými záchvaty, jakož i problematikou dětského autismu a vývojových poruch řeči. V  roce 1984 založil stacionář pro děti s poruchami pohybového ústrojí, ze kterého se v roce 1994 stává nejprve samostatné zařízení s multidisciplinárním týmem (neurologie, rehabilitace, logopedie, psychologie) a v roce 1999 pak unikátní dětské centrum komplexní péče Demosthenes.

Pro výše uvedené zásluhy bylo primáři MUDr. Bejšovcovi na návrh České společnosti dětské neurologie uděleno čestné členství této společnosti.