Historie

Historie dětské neurologie v ČR

Prof. Kamil Henner

Na vzniku dětské neurologie se významně podílel akademik profesor Kamil Henner (1895-1967, na obrázku vpravo), který po 2. světové válce založil neurologickou kliniku v Kateřinské ulici v Praze. Zde již v roce 1946 vyčlenil jedno křídlo budovy pro dětské pacienty a jeho vedením pověřil tehdy docenta Ivana Lesného. Ten postupně získal řadu spolupracovníků mezi neurology, pediatry a lékaři s rehabilitačním zaměřením. Mezi nejznámější patřil doktor Václav Vojta (na obrázku vpravo), autor světově uznávané a stále hojně užívané Vojtovy metody (rehabilitační metoda založená na principu reflexní lokomoce). O dětskou neurologii se na klinice v Kateřinské (dnes Neurologické klinice 1. LF UK a VFN) zajímali i další blízcí spolupracovníci akademika Hennera profesor Václav Piťha a profesor Jan Vítek. Obor později rozvinul na dětském oddělení Hennerovy neurologické kliniky docent Jan Dittrich, profesorka Soňa Nevšímalová a docentka Miluše Havlová.

 
Prof. Ivan Lesný
Prof. Václav Vojta

O uznání dětské neurologie jako samostatného oboru se nejvíce zasloužil již zmíněný profesor Ivan Lesný (1914-2002, na obrázku vlevo), pozdější zakladatel a dlouholetý přednosta Kliniky dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol. Ten v roce 1957 založil Sekci dětské neurologie při Československé neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která se stala vůbec první vědeckou organizací dětské neurologie. První atestace z nadstavbového oboru dětská neurologie se u nás konaly v prosinci 1958, jako ve druhém státu Evropy po Velké Británii. Teprve rok poté byla tato atestace ustanovena také v USA, SSSR a v Polsku.

 
Prof. Vladimír Vlach

Vyjma Sekce dětské neurologie založil Profesor Lesný v rámci Československé neurologické společnosti také Sekci neurofysiologie a Českou ligu proti epilepsii. Již v roce 1958 se svými spolupracovníky poprvé pořádal „Dny dětské neurologie“, které byly později ustanoveny jako tradiční platforma pro každoroční setkávání českých a světových neurologů.

 
Prof. Jiří Dolanský

Se specializací v dětské neurologii vznikla potřeba systematického doškolování a přípravy k atestaci. V roce 1967 tak byla zřízena Subkatedra dětské neurologie při Katedře neurologie IPVZ, kterou vedl docent Vladimír Vlach (na obrázku výše). Pozdějším dlouholetým vedoucím této subkatedry byl doktor Jiří Dolanský (na fotografii vlevo).

Od roku 1984 pod Subkatedrou dětské neurologie IPVZ vzniká nejprve lůžkové oddělení v rámci Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Krči, od roku 1991 je pak založeno Oddělení dětské neurologie IPVZ a FTN, jehož současným primářem je doktor Jan Hadač. Postupně vznikaly další kliniky a oddělení dětské neurologie na více místech tehdejšího Československa. K založení oboru dětské neurologie na Slovensku významně přispěli především doktor Jozef Benko, primář Neurologického oddělení Dětské fakultní nemocnice Bratislava a doktor Michal Králik, primář Dětského neurologického oddělení v Košicích.

Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol byla profesorem Lesným založena 19.1.1971 jako první samostatné klinické pracoviště dětské neurologie v naší republice a jedno z prvních ve světě. Z významných osobností kliniky připomeneme profesora Jaromíra Svatého, docenta Karla Brachfelda, docenta Miroslava Rösslera, primáře Pavla Kocuru a profesora Miloše Lehovského. Současným přednostou je od roku 1991 profesor Vladimír Komárek.

 
Prof. Karel Popek

V Brně již v roce 1949 zřídil profesor Karel Popek (na fotografii vpravo) v nemocnici U sv. Anny dětské lůžkové oddělení v rámci neurologické kliniky pro dospělé a je tak považován za jednoho ze zakladatelů dětské neurologie u nás. V roce 1953 vzniklo pod vedením docenta Václava Holuba (žáka prof. Popka) v Krajské dětské nemocnici v Brně první samostatné dětské neurologické oddělení v ČR s 31 lůžky. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno pak vznikla 15.11.1982 pod vedením tehdy docenta Antonína Zouhara sloučením těchto dvou původně samostatných oddělení v různých nemocnicích. Klinika dlouho fungovala ve složitých provozních podmínkách, ale v roce 1999 byla konečně umístěna do 4. patra moderního pavilonu G Dětské nemocnice, kde sídlí doposud. Její současnou přednostkou je docentka Hana Ošlejšková.

Pracoviště dětské neurologie v Ostravě bylo založeno v roce 1974 v rámci Neurologického oddělení tehdejší Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu a za téměř 40 let svojí existence prošlo složitým vývojem od původního přízemního pavilonu bez diagnostického komplementu až po současný stav v pavilonu dětské medicíny FN Ostrava s několika neurofyziologickými laboratořemi. V roce 1994 získalo oddělení status kliniky. Od roku 2005 se zde rozvíjí program vyšetřování poruch spánku s vlastní spánkovou laboratoří (s akreditací jako pracoviště spánkové medicíny pro děti i dospělé).

V Plzni založila dětské neurologické oddělení při Neurologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň docentka Písařová, dnes toto oddělení vede doktorka Jitka Rokytová. Dětské neurologické oddělení při Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové zakládal doktor Josef Lichý, jeho současná vedoucí je doktorka Ladislava Šerclová.

V roce 1994 se dosavadní Sekce dětské neurologie transformovala na samostatnou Společnost dětské neurologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, jejímiž předsedy byli postupně profesor Vladimír Komárek, primář Jan Hadač, docentka Hana Ošlejšková a profesorka Soňa Nevšímalová. Od roku 2016 je ve funkci předsedy společnosti Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FNM.